Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (ustawa DODO).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz.

- adres: ul. Bartniaka 19, 05-825 Grodzisk Maz.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji  w Grodzisku Maz. sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP- Dariusz Sałbut

- adres: ul. Bartniaka 19, 05-825 Grodzisk Maz.

 - e-mail: iod.kpp_grodzisk@ksp.policja.gov.pl

  1. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  2. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:
  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
  2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

 

Powrót na górę strony