Zespół do spraw Nieletnich i Patologii

Kontakt i zadania Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii

Data publikacji 28.02.2012

Tel. 47 72 42-225

Zespół do spraw Nieletnich i Patologii realizuje zadania Komendy, między innymi przez:
1) opracowywanie informacji na temat zjawisk patologii oraz przestępczości nieletnich;
2) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w tym współdziałanie z innymi służbami w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich;
3) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań rozpoznawczych oraz operacyjnych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości nieletnich;
4) ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją;
5) bieżącą współpracę z sądami rodzinnymi, w tym w szczególności składanie do sądów rodzinnych wniosków o wszczęcie postępowania opiekuńczego lub wyjaśniającego;
6) organizowanie, prowadzenie i koordynowanie pracy profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz działań profilaktycznych w sferze patologii społecznych, między innymi, bezdomności, żebractwa, a także narkomanii, alkoholizmu i innych uzależnień;
7) współpracę w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z podmiotami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi;
8) współpracę z komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji właściwymi do spraw nieletnich i patologii oraz sąsiednimi jednostkami organizacyjnymi Policji garnizonu stołecznego.
 

Powrót na górę strony