Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Kontakt i zadania Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego

Data publikacji 17.12.2012

Naczelnik Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego - asp.szt. Dariusz Sałbut

tel. 47 72 42-255

Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego - kom. Radosław Sroczyński

tel. 47 72 42-255

 

Wydział Patrolowo – Interwencyjny realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, prewencyjnego zabezpieczenia terenu oraz ujawniania i zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń, między innymi przez:
1) dążenie do ograniczenia naruszeń prawa, w szczególności przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw, a w przypadku ich zaistnienia zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku lub
w bezpośrednim pościgu;
2) podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
3) prowadzenie działań wywiadowczo – prewencyjnych poprzez patrolowanie wyznaczonych rejonów przez policjantów w ubraniach cywilnych oraz patrole w umundurowaniu służbowym;
4) pełnienie służby patrolowej w miejscach zagrożonych przestępczością i wykroczeniami oraz innymi zjawiskami patologii społecznej;
5) podejmowanie działań pościgowych, blokadowych za sprawcami ujawnionych przestępstw
i za niebezpiecznymi przestępcami;
6) prowadzenie działań wspomagających pracę komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 9 ust. 1, w tym rozpoznania środowisk pseudokibiców;
7) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia;
8) zatrzymywanie osób poszukiwanych przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
9) zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych oraz środkach komunikacji i publicznego transportu, także w ruchu drogowym, w ramach posiadanych kompetencji;
10) dokonywanie analiz oceny skuteczności działania pionu prewencji, ustalanie taktyki i zasad organizacji pełnienia służby patrolowej i obchodowej;
11) podjęcie czynności reaktywnych na zaistniałe wykroczenia i inne zdarzenia zakłócające porządek publiczny;
12) zabezpieczanie miejsc zdarzeń, ustalanie świadków oraz zabezpieczania mienia przed jego dalszą utratą lub zniszczeniem;
13) reakcję na wybryki chuligańskie oraz inne zdarzenia naruszające bezpieczeństwo
i porządek publiczny, niedopuszczanie do ich rozprzestrzeniania i eskalacji;
14) realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie, w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz jednostkami organizacyjnymi Policji, o których mowa w § 9 ust. 1;
15) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom popełnianym przez nieletnich i ich demoralizacji;
16) nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom;
17) dokonywanie analiz i oceny efektów w ujawnianiu przestępstw i ściganiu ich sprawców;
18) prowadzenie zorganizowanych działań prewencyjnych w rejonach szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą;
19) doskonalenie umiejętności z zakresu działań w przypadku potrzeby przywrócenia naruszonego porządku prawnego;
20) prowadzenie niezbędnych działań profilaktycznych;
21) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia osób, mienia, oraz pomoc przy usuwaniu skutków zdarzeń;
22) wspieranie działań komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 9 ust. 1 podczas zabezpieczania imprez i uroczystości o charakterze masowym;
23) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego;
24) współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji.
 

Powrót na górę strony