Akcja Prewencyjna "Czujny Sąsiad"

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

AKCJA PREWENCYJNA

Data publikacji 21.01.2009

Założenia akcji "Czujny Sąsiad"

I. Ogólne założenia akcji „Czujny sąsiad”

Akcja „Czujny sąsiad” jest jedną z metod realizacji przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim działań w obszarze bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania zawartym w rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Zasadniczym założeniem akcji „Czujny Sąsiad” jest współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa między społecznością lokalną powiatu grodziskiego a Policją, w celu zapobiegania zagrożeniom i poprawy stanu bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Do osiągnięcia powyższego celu potrzebne jest stworzenie właściwego klimatu wzajemnego zaufania zarówno pomiędzy samymi mieszkańcami danego terenu, jak również pomiędzy społeczeństwem a Policją. Funkcjonowanie akcji opiera się głównie na zaktywizowaniu lokalnych społeczności do własnych inicjatyw, wspieranych przez policjantów i przedstawicieli instytucji, które włączą się do współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Akcją zostaną objęte zarówno osiedla mieszkaniowe w miastach, jak i miejscowości wiejskie powiatu grodziskiego.

II. Cele szczegółowe akcji:

 1. Wzajemne poznanie się mieszkańców danego terenu (wsi, dzielnicy, osiedla, ulicy itp.)
 2. Rzetelne informowanie mieszkańców przez Policję o zagrożeniach na danym terenie;
 3. Zbieranie informacji od mieszkańców o zagrożeniach, problemach, utrudnieniach w codziennym życiu, identyfikowanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa;
 4. Wspólne wypracowywanie rozwiązań, szukanie pomocy i metod zwalczania przestępczości oraz dostarczanie wiedzy o sposobach przeciwdziałania zagrożeniom;
 5. Współpraca i pomoc w zabezpieczaniu posesji, obiektów, przedmiotów itp.;
 6. Pomoc osobom starszym, chorym, samotnym w różnych życiowych sytuacjach oraz zapewnienie im bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania;
 7. Zachęcenie mieszkańców do przekazywania informacji o zagrożeniach Policji i innym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym rejonie zamieszkania;
 8. Wzmocnienie roli dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu, inicjującego działania na rzecz bezpieczeństwa;
 9. Uświadamianie mieszkańcom współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w rejonie zamieszkania i aktywizowanie do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu;
 10. Wypracowanie najskuteczniejszych metod współpracy pomiędzy mieszkańcami i Policją oraz sposobów podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonie objętym akcją.

III. Zadania do realizacji przez Policję:

 1. Opracowanie materiałów propagujących akcję – deklaracje, naklejki i tabliczki dla mieszkańców;
 2. Rozpropagowanie założeń i celu działań wśród mieszkańców powiatu grodziskiego;
 3. Uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych;
 4. Przekazywanie informacji o zagrożeniach na terenie działania akcji;
 5. Zbieranie i analizowanie informacji od mieszkańców o zagrożeniach;
 6. Stała współpraca z przedstawicielami mieszkańców, pomoc w rozwiązywaniu problemów;
 7. Prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleń i spotkań z mieszkańcami o tematyce prewencyjnej w zakresie ustalonych zagrożeń;
 8. Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w rejonie objętym akcją;
 9. Nawiązywanie współpracy z instytucjami działającymi na terenie powiatu w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń występujących na danym terenie;
 10. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację akcji na terenie powiatu.

IV. Zadania do realizacji przez mieszkańców:

 1. Zadeklarowanie chęci uczestnictwa w akcji – podpisanie deklaracji oraz oznaczenie swojej posesji lub lokalu tabliczką lub naklejką z logo akcji „Czujny sąsiad”;
 2. Wybór koordynatora grupy, który będzie odpowiedzialny za kontakty z Policją, zbieranie informacji od mieszkańców, organizowanie spotkań, rozprowadzanie informacji i materiałów edukacyjnych oraz sporządzanie i aktualizowanie list członków grupy;
 3. Uczestnictwo w spotkaniach z policjantami i przedstawicielami instytucji współpracujących;
 4. Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz sąsiadów poprzez instalowanie środków zabezpieczających, znakowanie przedmiotów itp.;
 5. Wypracowanie w rodzinie właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa, przekazywanie swoich spostrzeżeń sąsiadom nie stosującym się do zasad bezpieczeństwa i zachęcanie ich do zwiększenia czujności;
 6. Udostępnienie swoich danych innym członkom grupy oraz posiadanie informacji o instytucjach i osobach, które współpracują w realizacji akcji;
 7. Pomoc sąsiedzka, szczególnie w opiece nad posesją lub mieszkaniem sąsiada podczas jego nieobecności oraz wobec osób starszych, potrzebujących wsparcia;
 8. Zwracanie uwagi na wszelkie niepokojące sytuacje w rejonie zamieszkania, zbieranie informacji o problemach i zagrożeniach i przekazywanie ich koordynatorowi grupy;
 9. Zgłaszanie pomysłów i sposobów rozwiązywania istniejących problemów, uczestnictwo w działaniach i inicjatywach lokalnych społeczności na rzecz bezpieczeństwa;
 10. Bezzwłoczne informowanie Policji o każdym incydencie lub zachowaniu zagrażającym bezpieczeństwu w rejonie zamieszkania.

Zostań „Czujnym Sąsiadem”

W ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” grodziscy policjanci przygotowali dla mieszkańców powiatu Akcję Prewencyjną pod nazwą „Czujny Sąsiad”.

Akcja oparta jest na zasadach dobrowolności i partnerstwa między społecznością lokalną a Policją. Wspólne działania w celu zapobiegania zagrożeniom, prowadzone będą w miejscach publicznych, na drogach, osiedlach, ale również w miejscowościach wiejskich naszego powiatu. Każdy mieszkaniec, który zadeklaruje udział w akcji będzie mógł oznaczyć swoją posesję lub mieszkanie specjalnie przygotowaną naklejką prewencyjną z logo akcji i brać udział w różnych przedsięwzięciach na rzecz bezpieczeństwa własnego i swoich sąsiadów.

Konkretne działania jakie zostaną podjęte przez Policję, samych mieszkańców lub przedstawicieli innych instytucji w ramach realizacji akcji „Czujny sąsiad” zależeć będą od zapotrzebowania obywateli, ich propozycji i występujących na danym terenie zagrożeń. Oprócz elementów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci, policjanci proponują również znakowanie rowerów oraz wspólne działania na drogach i ulicach.

Elementem akcji, który został już wdrożony jest pomoc osobom starszym, szczególnie mieszkającym samotnie. W tym celu policjanci nawiązali współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Kościołami, które poprzez swoją codzienną działalność przekazują zainteresowanym informacje o zagrożeniach i wskazują właściwe sposoby reagowania na różne sytuacje życiowe.

Wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego serdecznie zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi uwagami i propozycjami dotyczącymi realizacji akcji i poszczególnych działań.

Szczegółowe informacje na temat akcji „Czujny Sąsiad” mogą Państwo uzyskać:

- od swoich dzielnicowych,

- osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. przy ul. Bartniaka 19

- telefonicznie pod numerem: 755-60-09 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


O działaniach w ramach akcji będziemy informować również za pośrednictwem naszych lokalnych mediów oraz na stronie internetowej KPP.

 

Powrót na górę strony